Odjel za talijanistiku

DOC. DR. SC. IRENA MARKOVIĆ, PROČELNICA ODJELA, ECTS KOORDINATORICA

Kontakt:
e-mail adresa: imarkov@unizd.hr
Tel. 023-200-717


ŽIVOTOPIS
Irena Marković rođena je 1974. godine u Puli. Diplomirala 1997. na Pedagoškom fakultetu u Puli Talijanski jezik i književnost (diplomski rad: Atlante linguistico istroquarnerino – Altura). Nakon završenog fakulteta najprije se zapošljava u školama stranih jezika u Zagrebu, a zatim niz godina provodi u Londonu i Curacau gdje radi u financijama i usavršava engleski jezik. Poslijediplomski studij Europski studij: Jezici i kulture u dodiru upisuje 2004. u Zadru. Tijekom studija dobiva stipendije te odlazi na usavršavanja u Levico, Rimini, Antwerpen i Udine. Od 2005. godine zaposlena na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru kao asistent za jezik. U zadnjih deset godina predaje niz kolegija kako na preddiplomskom tako i na diplomskom studiju: Talijanski kao svjetski jezik, Sintaksa, Historijska gramatika s poviješću jezika, Stilistika i metrika, Opća lingvistika, Suvremeni talijanski jezik, Psiholingvistika, Dijalektologija, Kontrastivna lingvistika i Fonologija talijanskog jezika. Osim dijalektologije, veliki interes održava na području psihologije, društva i jezika i njihovog recipročnog utjecaja. Doktorsku disertaciju naslovljenu Usporedba Pellisove istočno-jadranske građe za ALI sa suvremenim mletacizmima u zadarskom govoru obranila je u travnju 2011. godine. Od 2014. godine zaposlena na radnom mjestu i u zvanju docenta za jezik na Odjelu za talijanistiku. Sudjelovala je u nizu lingvističkih domaćih i međunarodnih skupova. Tijekom godina vršila je administrativne funkcije Erasmus i ECTS koordinatora. Zadnjih nekoliko godina komentorica je doktorandima na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Humanističke znanosti u Zadru. 


SUDJELOVANJE NA SKUPOVIMA

1. Tempo e memoria nella lingua e letteratura italiana, Ascoli-Piceno, 23.-27. kolovoza 2006. Irena Marković, Code switching tra istroveneto e ciacavo istriano (nei testi di F. Blašković).
2. Across Languages and Cultures, Venecija, 01-03. rujna 2011., Ivana Škevin, Irena Marković, Cross-influence between language and culture (pause structure as a proof of cultural difference in the same language).
3. Ela symposium 2 Glottogenesis and conflicts in Europe and Beyond, Zadar, 23-25. rujna 2013., Ivana Škevin, Irena Marković, Tra la lingua standard e le varietà locali: atteggiamenti e comportamenti linguistici dei giovani in Croazia.
4. Mare Loquens, 2e Colloque internationalsur l’étymologie et la géolinguistique romanesà la mémoire de Vojmir Vinja (1921-2007), Zadar, 26-28. rujna 2013., Irena Marković, Lessico marinaresco urbano – prestiti romanzi a Zara.
5. La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Craiova, 19-20. rujna 2014., Irena Marković Interferenze linguistiche dell'istroveneto: Elemento satirico o reale nella trasmissione radiofonica Šjora Špija.
6. XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Roma 18 - 23 luglio 2016. Société de Linguistique Romane., Irena Marković, Il lessico veneto di Zara e la sua fortuna nell'infiltrazione ciacava (croata).
7. XII Convegno ASLI, Etimologia e storia di parole, 3 – 5 studenog 2016. Firenze, Accademia della Crusca. Škevin, Ivana i Marković, Irena, Le forme ibride slavoromanze nelle varietà croato-ciacave.
8. XXXI. međunarodni znanstveni skup HDPL, Rijeka, 4. – 6. svibnja 2017. Jezik i njegovi učinci, Motiviranost značenja talijanskih frazema kod L2 govornika.
9. CLARC 2018 Perspectives on Linguistic Diversity, Rijeka, 8.-10. lipanj 2018. Influence of Italian orthographic system on regional Italian pronunciation of phonemes.
10. 19th International meeting of Romanists: Diversity of languages, cultures and views. 23 – 24 November 2018. Palacky University Olomouc. Analisi contrastiva italiano-croato-ceca nella fraseologia entomologica. Coautor: Monika Berić.


ZNANSTVENI RADOVI

U tisku:

1. Marković, Irena i Monika Berić (2018) Analisi contrastiva italiano-croato-ceca nella fraseologia entomologica. 19th International meeting of Romanists: Diversity of languages, cultures and views.
2. Marković, Irena (2019) La parlata veneta di Zara – strutture morfosintattiche e lessicali.

Objavljene knjige:

1. Marković, Irena (2019) Govori grada Zadra s rječnikom romanizama, Hrvatska sveučilišna naklada i Sveučilište u Zadru. 

Objavljeni radovi:

1. Marković, Irena (2019) Influence of Italian orthography on pronunciation of phonemes in Regional Italian, u Suvremena lingvistika Vol. 45 No. 87, str. 83-93.
2. Marković, Irena (2018) Razumijevanje motiviranosti značenja frazema u talijanskome kao inome jeziku, Croatica et Slavica Iadertina, 14, 1, str. 101-116.
3. Marković, Irena i Škevin, Ivana (2018) Le forme ibride slavo-romanze nelle varietà croato-ciacave, in D’Onghia e Tomasin (ed.) Etimologia e storia delle parole, Atti del XII Convegno ASLI, Firenze: Franco Cesati Editore, str. 433-444.
4. Marković, Irena (2018) Il lessico veneto di Zara e la sua fortuna nell’infiltrazione ciacava (croata) Atti del XXVIII Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza, Roma (18 – 23. 8. 2016), Société de Linguistique Romane, Strasbourg 2018, str. 914 – 924. 
5. Marković, Irena i Škevin, Ivana (2016) Cross-influence between language and culture: Pause structure as a proof of cultural difference in the same language u Studia Universitatis Hereditati vol. 4/I. Univerza na Primorskem – Založba Univerze na Primorskem. Koper, str. 73 – 84. 
6. Marković, Irena. (2017) Lessico marinaresco urbano – prestiti romanzi a Zara, u Annales Series Historia et Sociologia, 27, 3, Koper, str. 641-650. 
7. Marković, Irena. (2017) Motivacije jezičnih promjena: Vitalnost paretimologije i ostale varijacije u nestandardnom govoru, Jezikoslovlje, 18.2 (2017), str. 279 – 303. 
8. Marković Irena; Škevin Ivana. (2017) Tra la lingua standard e le varietà locali: atteggiamenti e comportamenti linguistici dei giovani in Croazia, u Ela symposium 2 Glottogenesis and conflicts in Europe and Beyond, Zadar, 23-25. rujna 2013., str. 131 – 142. 
9. Marković, Irena. (2015) Interferenze linguistiche dell'istroveneto: Elemento satirico o reale nella trasmissione radiofonica Šjora Špija, u La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Craiova, 19-20. rujna 2014. 
10. Marković, Irena. (2013) Mletački idiom u Zadru i mletacizmi u suvremenom govoru Zadra, u Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora/ Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico ed oltre, Sveučilište u Zadru, Zadar-Preko, 25.-27. listopada 2012. 
11. Marković, Irena. (2012) Jezični utjecaji i promjene u suvremenom govoru Zadra, Croatica et Slavica Iadertina, VIII/II, Sveučilište u Zadru, Zadar. Str. 313-335. 
12. Marković, Irena. (2008) Code switching tra istroveneto e ciacavo istriano (nei testi di F. Blašković), Atti del Convegno A.I.P.I. Kolovoz 2006, Ascoli Piceno. Atti OnLine, 2008., str. 205-218 (web stranica: http://www.infoaipi.org/attion/ascoli_vol_1.pdf) 
13. Marković, Irena. (2007) Gender difference in children’s language, Annales, Series Historia et Sociologia, 17, 1, Koper. Str. 197-207.


OSTALI RADOVI
1. Franco Cardini, Europa i Islam, prijevod: Irena Marković i Ana Rogošić, Zagreb, Sandorf: Z. Hasanbegović, 2009., 286. str.