Odjel za talijanistiku

IZV. PROF. DR. SC. IRENA MARKOVIĆ, PROČELNICA ODJELA, ECTS KOORDINATORICA

Kontakt:
e-mail adresa: imarkov@unizd.hr
Tel. 023-200-717


ŽIVOTOPIS

Irena Marković rođena je 1974. godine u Puli. Diplomirala 1997. na Pedagoškom fakultetu u Puli Talijanski jezik i književnost (diplomski rad: Atlante linguistico istroquarnerino – Altura). Nakon završenog fakulteta najprije se zapošljava u školama stranih jezika u Zagrebu, a zatim niz godina provodi u Londonu i Curacau gdje radi u financijama i usavršava engleski jezik. Poslijediplomski studij Europski studij: Jezici i kulture u dodiru upisuje 2004. u Zadru. Tijekom studija dobiva stipendije te odlazi na usavršavanja u Levico, Rimini, Antwerpen i Udine. Od 2005. godine zaposlena na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru kao asistent za jezik. U zadnjih deset godina predaje niz kolegija kako na preddiplomskom tako i na diplomskom studiju: Talijanski kao svjetski jezik, Sintaksa, Historijska gramatika s poviješću jezika, Stilistika i metrika, Opća lingvistika, Suvremeni talijanski jezik, Psiholingvistika, Dijalektologija, Kontrastivna lingvistika i Fonologija talijanskog jezika. Osim dijalektologije, veliki interes održava na području psihologije, društva i jezika i njihovog recipročnog utjecaja. Doktorsku disertaciju naslovljenu Usporedba Pellisove istočno-jadranske građe za ALI sa suvremenim mletacizmima u zadarskom govoru obranila je u travnju 2011. godine. Od 2014. godine zaposlena na radnom mjestu i u zvanju docenta za jezik na Odjelu za talijanistiku te od 2019. kao izvanredni profesor. Sudjelovala je u nizu lingvističkih domaćih i međunarodnih skupova. Tijekom godina vršila je administrativne funkcije Erasmus i ECTS koordinatora, zamjenice pročelnika i pročelnika. Zadnjih nekoliko godina komentorica je doktorandima na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Humanističke znanosti u Zadru.


SUDJELOVANJE NA SKUPOVIMA

1. Tempo e memoria nella lingua e letteratura italiana, Ascoli-Piceno, 23.-27. kolovoza 2006. Irena Marković, Code switching tra istroveneto e ciacavo istriano (nei testi di F. Blašković).

2. Across Languages and Cultures, Venecija, 01-03. rujna 2011., Ivana Škevin, Irena Marković, Cross-influence between language and culture (pause structure as a proof of cultural difference in the same language).

3. Ela symposium 2 Glottogenesis and conflicts in Europe and Beyond, Zadar, 23-25. rujna 2013., Ivana Škevin, Irena Marković, Tra la lingua standard e le varietà locali: atteggiamenti e comportamenti linguistici dei giovani in Croazia.

4. Mare Loquens, 2e Colloque internationalsur l’étymologie et la géolinguistique romanesà la mémoire de Vojmir Vinja (1921-2007), Zadar, 26-28. rujna 2013., Irena Marković, Lessico marinaresco urbano – prestiti romanzi a Zara.

5. La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Craiova, 19-20. rujna 2014., Irena Marković Interferenze linguistiche dell'istroveneto: Elemento satirico o reale nella trasmissione radiofonica Šjora Špija.

6. XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Roma 18 - 23 luglio 2016. Société de Linguistique Romane., Irena Marković, Il lessico veneto di Zara e la sua fortuna nell'infiltrazione ciacava (croata).

7. XII Convegno ASLI, Etimologia e storia di parole, 3 – 5 studenog 2016. Firenze, Accademia della Crusca. Škevin, Ivana i Marković, Irena, Le forme ibride slavoromanze nelle varietà croato-ciacave.

8. XXXI. međunarodni znanstveni skup HDPL, Rijeka, 4. – 6. svibnja 2017. Jezik i njegovi učinci, Motiviranost značenja talijanskih frazema kod L2 govornika.

9. CLARC 2018 Perspectives on Linguistic Diversity, Rijeka, 8.-10. lipanj 2018. Influence of Italian orthographic system on regional Italian pronunciation of phonemes.

10. 19th International meeting of Romanists: Diversity of languages, cultures and views. 23 – 24 November 2018. Palacky University Olomouc. Analisi contrastiva italiano-croato-ceca nella fraseologia entomologica. Coautor: Monika Berić.

11. XXXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL, JEZIČNO I IZVANJEZIČNO U MEĐUDJELOVANJU,  Split 24. –26. rujna 2020. Irena Marković: The Relevance of Context in L2 Unfamiliar Idiom Comprehension.

12. Znanstveni skup Preko i njegov područje, Zadar – Preko, 25. – 26. lipanj 2021. Marković, Irena i Čiklić, Marijana: Kulturni odraz romanskog nasljeđa u govoru mjesta Preka –  terminologija mora.

13. Convegno internazionale di studi "Insegnamento e apprendimento dell'italiano in ambienti plurilingui", Koper, 7. – 9. srpanj 2021. Marković, Irena: Gli influssi istroveneti nel croato dei parlanti di madrelingua italiana in Istria.

14. Međunarodni znanstveni skup Kontaktna dialektologija akad. Gorana Filipija, Koper, 22. listopada 2021. Marković, Irena i Petra Radojković: Glosar romanizama pomorske terminologije – grad Korčula.

15. Međunarodni znanstveni skup talijanistike u čast akademiku Goranu Filipiju (1954. – 2021.), Bale, 21. – 22. listopada 2022. Marković, Irena i Ivana Škevin Rajko: Iskoristivost dijalektalnog i manjinskog elementa u jezičnom krajoliku Zadra.


ZNANSTVENI RADOVI

Objavljene knjige:

1. Marković, Irena (2019) Govori grada Zadra s rječnikom romanizama, Hrvatska sveučilišna naklada i Sveučilište u Zadru.


Objavljeni radovi:

1. Marković, Irena i Petra Radojković (2022) Glosar romanizama pomorske terminologije – grad Korčula, u Kontaktna dialektologija na območju med Alpami in Jadranom, str. 313-338. Koper: Libris

2. Marković, Irena (2022) The Relevance of Context in Unfamiliar L2 Idiom Comprehension, FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA, br. 39., str. 353-372.

3. Marković, Irena i Petra Radojković (2021) Presenza del lessico romanzo nella terminologia marinara e peschereccia nella parlata odierna della citta di Curzola, Hrvatsko-talijanske filološke studije u čast profesorici emeriti Ljerki Šimunković. Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Split. str. 245˗262.

4. Marković, Irena;  Galović Filip (2021) Termini romanzi per i dolci nella parlata di Umazzo inferiore (Donji Humac) Series Historia et Sociologia, 31, 2021, 2, str. 341-354.

5. Marković, Irena; Berić Monika (2020) Analisi contrastiva italiano-croato-ceca nella fraseologia entomologica, Folia Linguistica et Litteraria, XI (2020), 30, str. 243-263.

6. Marković, Irena (2019) Influence of Italian orthography on pronunciation of phonemes in Regional Italian, u Suvremena lingvistika Vol. 45 No. 87, str. 83-93.

7. Marković, Irena (2018) Razumijevanje motiviranosti značenja frazema u talijanskome kao inome jeziku, Croatica et Slavica Iadertina, 14, 1, str. 101-116.

8. Marković, Irena i Škevin, Ivana (2018) Le forme ibride slavo-romanze nelle varietà croato-ciacave, in D’Onghia e Tomasin (ed.) Etimologia e storia delle parole, Atti del XII Convegno ASLI, Firenze: Franco Cesati Editore, str. 433-444.

9. Marković, Irena (2018) Il lessico veneto di Zara e la sua fortuna nell’infiltrazione ciacava (croata) Atti del XXVIII Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza, Roma (18 – 23. 8. 2016), Société de Linguistique Romane, Strasbourg 2018, str. 914 – 924.

10. Marković, Irena i Škevin, Ivana (2016) Cross-influence between language and culture: Pause structure as a proof of cultural difference in the same language u Studia Universitatis Hereditati vol. 4/I. Univerza na Primorskem – Založba Univerze na Primorskem. Koper, str. 73 – 84.

11. Marković, Irena. (2017) Lessico marinaresco urbano – prestiti romanzi a Zara, u Annales Series Historia et Sociologia, 27, 3, Koper, str. 641-650.

12. Marković, Irena. (2017) Motivacije jezičnih promjena: Vitalnost paretimologije i ostale varijacije u nestandardnom govoru, Jezikoslovlje, 18.2 (2017), str. 279 – 303.

13. Marković Irena; Škevin Ivana. (2017) Tra la lingua standard e le varietà locali: atteggiamenti e comportamenti linguistici dei giovani in Croazia, u Ela symposium 2 Glottogenesis and conflicts in Europe and Beyond, Zadar, 23-25. rujna 2013., str. 131 – 142.

14. Marković, Irena. (2015) Interferenze linguistiche dell'istroveneto: Elemento satirico o reale nella trasmissione radiofonica Šjora Špija, u La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Craiova, 19-20. rujna 2014.

15. Marković, Irena. (2013) Mletački idiom u Zadru i mletacizmi u suvremenom govoru Zadra, u Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora/ Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico ed oltre, Sveučilište u Zadru, Zadar-Preko, 25.-27. listopada 2012.

16. Marković, Irena. (2012) Jezični utjecaji i promjene u suvremenom govoru Zadra, Croatica et Slavica Iadertina, VIII/II, Sveučilište u Zadru, Zadar. Str. 313-335.

17. Marković, Irena. (2008) Code switching tra istroveneto e ciacavo istriano (nei testi di F. Blašković), Atti del Convegno A.I.P.I. Kolovoz 2006, Ascoli Piceno. Atti OnLine, 2008., str. 205-218 (web stranica: http://www.infoaipi.org/attion/ascoli_vol_1.pdf)

18. Marković, Irena. (2007) Gender difference in children’s language, Annales, Series Historia et Sociologia, 17, 1, Koper. Str. 197-207.


OSTALI RADOVI

1. Franco Cardini, Europa i Islam, prijevod: Irena Marković i Ana Rogošić, Zagreb, Sandorf: Z. Hasanbegović, 2009., 286. str.