Odjel za talijanistiku

DIPLOMSKI RAD


PRIJAVA OBRANE DIPLOMSKOG RADA

Nakon dogovora kandidata sa mentorima o početku procedure za pripremu obrane Diplomskog rada, kandidati su dužni na mail tajništva Odjela za talijanistiku mbotic@unizd.hr dostaviti popunjen obrazac prijave obrane: OVDJE

Procedura

Dakle, nakon finaliziranog termina obrane u dogovoru sa mentorom student mailom na mail tajništava šalje obavijest o dogovorenom terminu obrane uz popunjen obrazac prijave obrane Diplomskog rada. Ukoliko se radi o studentima koji još posjeduju indeks šalje se i scan indeksa radi testiranja ocjena, ali je najvažnije imati uredno unesene sve ocjene u ISVU sustavu. Prijava Diplomskog rada omogućena je putem Studomata. Nakon obrane, diplomski radovi dostavljaju se isključivo u digitalnom obliku zajedno s potvrdom mentora na mail tajništva: mbotic@unizd.hr.


AKTUALNE NAJAVE OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA

U utorak, 27. veljače 2024. pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ane Bukvić pristupnica Marija Andrea Krešan brani diplomski rad naslova: L'universo femminile nelle opere teatrali di Giovanni Verga

U utorak, 27. veljače 2024. pod mentorstvom prof. dr. sc. Nedjeljke Balić Nižić pristupnica Ivana Kljajić brani diplomski rad naslova:La rappresentazione del corpo nei romanzi scelti di Aldo Palazzeschi, alberto moravia e Pier Paolo Pasolini


 

ODABIR MENTORA I TEME DIPLOMSKOG RADA

U AKADEMSKOJ GODINI 2023. / 2024.

Nastavnici Odjela za talijanistiku koji preuzimaju mentoriranje studenata pri izradi diplomskoga rada u tekućoj akademskoj godini 2023./2024. su sljedeći:

  • Prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić
  • Prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević
  • Izv. prof. dr. sc. Ana Bukvić
  • Izv. prof. dr. sc. Andrijana Jusup Magazin
  • Izv. prof. dr. sc. Boško Knežić
  • Izv. prof. dr. sc. Irena Marković
  • Izv. prof. dr. sc. Ivana Škevin Rajko
  • Doc. dr. sc. Nikolina Gunjević Kosanović
  • Doc. dr. sc. Sanja Paša Maračić
  • Dr. sc. Loreta Klarić, viši asistent

Prijavljene teme diplomskih radova u ak. god. 2022./2023.

Prijavljene teme diplomskih radova u ak. god. 2021./2022.

Prijavljene teme diplomskih radova u ak.god. 2020./2021.


Odabir teme i mentora diplomskog rada potrebno je poslati na obrascu dostupnom OVDJE koji se dostavlja izabranom mentoru u periodu od 8. siječnja do 14. veljače 2024.  Nakon dogovora s mentorom potrebno je popuniti obrazac (gore) i poslati ga na e-mail adresu tajnice mbotic@unizd.hr. Odabrani mentor mora biti dodan u cc te elektronske pošte kao potvrda odabira.

Napominjemo kako se naslov teme može u određenoj mjeri mijenjati tijekom izrade Diplomskog rada, ali je prijava do zadanog roka važna zbog broja studenata kod svakog mentora. Prijave će se početi zaprimati, po gore opisanoj proceduri, od 8. siječnja 2024.


UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Upute za izradu diplomskog rada za digitalni repozitorij i potrebne obrasce nalaze se na poveznici: Upute i obrasci za studente (unizd.hr)

Diplomski rad piše se na talijanskom jeziku i trebao bi sadržavati od 55.000-90.000 znakova, odnosno 30-50 autorskih kartica (font Times New Roman, veličina 12, prored 1,5, margine: lijeva 4 cm, desna 2,5 cm).

Rad sadrži uvod, razradu teme, zaključak, sažetak i ključne riječi na talijanskom jeziku, popis literature i sadržaj. 

Za ostale elemente obvezni ste konzultirati opće upute za izradu diplomskoga rada na razini Sveučilišta u Zadru, a koje se nalaze na mrežnim stranicama Digitalnog repozitorija Sveučilišne knjižnice. Više informacija možete naći ovdje.


Kod navođenja bibliografskih jedinica u bilješkama i popisu literature:

- iz područja književnosti (ovdje)

- iz područja jezikoslovlja (ovdje)

- iz područja prevođenja (ovdje)


Najčešće korištene kratice:

Capitolo/i = cap./capp. –
Citato = cit.
Opera citata = op. cit.
Confronta = cfr.
Volume/i = vol./voll.
Edizione = ed.
Figura = fig.
Ibidem = ibid.
Idem = id.
Ivi = ivi
Numero/i = n./nn.
Pagina/e = p./pp.
Prefazione = pref.
Seguente/i = sg./sgg.
Traduzione= trad.