Odjel za talijanistiku

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA IZ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI


 

PRIJAVA OBRANE DIPLOMSKOG RADA

Sukladno mjerama smanjivanja mogućnosti zaraze COVID 19 virusom na Sveučilištu u Zadru provode se postupci on line obrana Diplomskih radova. Mjere su i dalje aktualne tako da je ovo važeća procedura.

Postupovnik procedure možete preuzeti OVDJE

Nakon dogovora kandidata/tkinja sa mentoricama/ima o početka procedure za pripremu on line obrane kandidati/kinje dužni su na mail tajništva Odjela za talijanistiku  mbotic@unizd.hr dostaviti popunjen obrazac prijave obrane: OVDJE

U slučaju obrane, po dogovru sa mentorom/icom; uživo postupak prijave radi testiranja indeksa teče kao i do sada: mailom se šalje obavijest o dogovorenom terminu obrane sa mentorom/icom, ukoliko se radi o studentima/cama koji još posjeduju indeks šalje se i scan indeksa radi testiranja ocjena, ali je najvažnije imati uredno unesene sve ocjene u ISVU sustavu.  Nakon toga dogovara se termin kad će se unijeti podaci za on line Zapisnik i za kolege/ice sa indeksom pečat za obranu u indeks (najčešće na dan same obrane Diplomskog rada). Eventualna predaja tri meka uveza za komisuju za obranu dogovora se kao i do sada sa mentorom/icom. Ponavljamo kako prijava Diplomskog rada nikad nije bila omogućena putam studomata, pa tako nije moguće ni sad.


 

Diplomski rad piše se na talijanskom jeziku i trebao bi sadržavati od 55.000-90.000 znakova, odnosno 30-50 autorskih kartica (font Times New Roman, veličina 12, prored 1,5, margine: lijeva 4 cm, desna 2,5 cm).

Rad sadrži uvod, razradu teme, zaključak, sažetak i ključne riječi na talijanskom jeziku, popis literature i sadržaj. 

Za ostale elemente obvezni ste konzultirati opće upute za izradu diplomskoga rada na razini Sveučilišta u Zadru, a koje se nalaze na mrežnim stranicama Digitalnog repozitorija Sveučilišne knjižnice. Više informacija možete naći ovdje.


Kod navođenja bibliografskih jedinica u bilješkama i popisu literature:

- iz područja književnosti (ovdje)

- iz područja jezikoslovlja (ovdje)

- iz područja prevođenja (ovdje)


Najčešće korištene kratice:

Capitolo/i = cap./capp. –
Citato = cit.
Opera citata = op. cit.
Confronta = cfr.
Volume/i = vol./voll.
Edizione = ed.
Figura = fig.
Ibidem = ibid.
Idem = id.
Ivi = ivi
Numero/i = n./nn.
Pagina/e = p./pp.
Prefazione = pref.
Seguente/i = sg./sgg.
Traduzione= trad.


Podsjetnik na redovnu proceduru koja je sad zbog važećih mjera ponešto drugačija u dijelovima koji se tiču samog načina prijave i obrane, obveze studenta/ica su jednake:

 

1. biti upisan u semestar tekuće ak. godine u kojem se rad brani (upis u Referadi)

2. donijeti u tajništvo KOPIJU indeksa kako bi se izvršila provjera položenih ispita

3. na stranicama Sveučilišne knjižnice u Digitalnom repozitoriju (Upute i obrasci za studente) detaljno proučiti i postupiti prema uputama (odnosno pripremiti 3 obrasca)

4. tjedan dana prije obrane predati 3 kopije spiralno uvezenog rada

5. na obranu ponijeti indeks

6. nakon obrane student treba ispraviti eventualne greške te dostaviti u Studentsku referadu:

• snimljeni (ispravljeni) rad na CDu u PDF formatu

• jedan tvrdo ukoričeni rad unutar kojeg je Izjava o čestitosti,

• potvrda mentora o testiranju rada kroz Turnitin

• izlistana, popunjena i potpisana preostala 2 obrasca iz Digitalnog repozitorija:

     - izjava o akademskoj čestitosti - za potpis i pohranu u dosje

     - izjava o pohrani završnog/diplomskog rada u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru – kada rad ima/nema komentora

• zapisnik o obrani diplomskog rada 

• indeks

 

Napomena: nakon obrane u referadi predignuti uplatnicu u iznosu 200,00 kn  kako bi vam se mogla izdati potvrda o diplomiranju 

Iz Odjela


Prijava teme diplomskog rada obavlja se nakon dogovora sa mentoricom/om, na obrascu dostupnom na ovoj stranici do kraja zimskog semestra tekuće akademske godine.


Prijavljene teme diplomskih radova u ak.god. 2020./2021.  ovdje


ODABIR MENTORA/ICE I TEME DIPLOMSKIH RADOVA

U AK.GOD. 2020/2021.

 

U tekućoj akademskoj godini 2020./2021.zbog svih važećih epidemioloških mjera odabir mentora/ice Diplomskog rada obavlja se dogovorima putem elektronske pošte, a tako se i dostavlja obrazac prijave teme dostupan na poveznici dalje u tekstu. Nastavnici/ce Odjela za talijanistiku koji preuzimaju mentoriranje studenata/ica pri izradi diplomskoga rada (do četvoro kandidata/inja svaki/a) u tekućoj akademskoj godini su sljedeći:

 

  • Prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić
  • Prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević
  • Izv. prof. dr. sc. Andrijana Jusup Magazin
  • Izv. prof. dr. sc. Irena Marković
  • Doc. dr. sc. Ana Bukvić
  • Doc. dr. sc. Boško Knežić
  • Doc. dr. sc. Ivana Škevin Rajko
  • Dr. sc. Nikolina Gunjević Kosanović, poslijedoktorandica
  • Dr. sc. Sandra Milanko, poslijedoktorandica
  • Dr. sc. Sanja Paša, poslijedoktorandica

 

Odabir teme i mentorice/a diplomskog rada potrebno je na obrascu dostupnom OVDJE do početka nastave u drugom semestru 22.02.2021. Obrazac poslati na mail tajnice  mbotic@unizd.hr. Odabrani mentor/ica moraju biti dodani u cc te elektronske pošte kao potvrda odabira.

Napominjemo kako se naslov teme može u određenoj mjeri mijenjati tijekom izrade Diplomskog rada, ali je prijava do zadanog roka važna zbog broja studenata/ica kod svakog mentora/ice.