Odjel za talijanistiku

KRISTINA JORDAN, MAG. PHILOL. ITAL., LEKTORICA

Kontakt:
e-mail adresa: kjordan@unizd.hr
Tel. 023-200-710


Životopis:

Kristina Jordan rođena je 13. lipnja 1986. u Zadru. Pohađala je osnovnu školu u Vrsima i opću gimnaziju u Zadru. 2005. godine upisala je studij engleskog i talijanskog jezika na Sveučilištu u Zadru, na kojem je diplomirala 2010. godine pod mentorstvom doc.dr.sc. Ive Fabijanića s temom Pronominal addressing na studiju engleskog jezika, te pod mentorstvom doc.dr.sc. Roberta Blagonia s temom Glossario contrastivo italiano-croato: la terminologia artistica na studiju talijanskog jezika. 2010. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti na Sveučilištu u Zadru. Od prosinca 2011. radi na Odjelu za talijanistiku.


Sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

1. Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte cultura tra le due sponde dell'Adriatico, Međunarodni znanstveni skup, Zadar - Biograd na Moru, 23.-25. listopada 2014., K. Jordan, „Animali nella fraseologia croata e italiana“.

2. Prevođenje na studiju talijanistike: iskustva i perspektive, Zadar, 29. - 30.travnja 2011., K.Jordan / R.Blagoni,  „Istraživanje mišljenja studenata o prevođenju“.

3. Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici, XXV. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL), Osijek, 12. - 14. svibnja 2011., R. Blagoni / K.Jordan, „Dvojezičnost i kontrastivni instinkt“.

4. Dialekti v stiku 5, Kopar, 13. - 14. svibnja 2011, R.Blagoni / K.Jordan „Kontrastivna dijalektalna paremiologija: žena u dalmatinskim, istarskim i mletačkim poslovicama“.

5. The Body in Language: Lexicon, Metaphor, Grammar and Culture, Sveučilište u Varšavi, Poljska, 21. - 22. listopada 2011, R.Blagoni / K.Jordan, „Contrastive Croatian – Italian phraseology with the somatism eye: cultural implications“. 

6. Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2, Sveučilište u Novom Sadu, 24. studenog 2012., K.Jordan, „Kontrastivna analizahrvatske i talijanske frazeologije s kromatizmima bijelo/bianco i crno/nero“.


Radovi:

Jordan, Kristina (2013): Kontrastivna analiza hrvatsko-talijanske frazeologije s akromatizmima bijelo/bianco i crno/nero, u Jezici i kulture u vremenu i prostoru II/2, ur. Gudurić, Snežana, Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 35-39.

Jordan, Kristina; Blagoni, Robert (2015): Contrastive Croatian-Italian phraseology with the somatism eye: cultural implications. U: Tabula 13/II, Tamaro, Sandra; Blagoni Robert (ur.), Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, str. 51-60.