Odjel za talijanistiku

DR. SC. NIKOLINA GUNJEVIĆ KOSANOVIĆ, POSLIJEDOKTORANDICA

Kontakt:
e-mail adresa: ngunjevi@unizd.hr
Tel. 023-200-565


ŽIVOTOPIS

Nikolina Gunjević Kosanović (r. Gunjević) rođena je 1984. godine u Zadru, gdje je završila osnovnu školu Šimuna Kožičića-Benje i opću gimnaziju Jurja Barakovića. Godine 2003. upisala je dvopredmetni studij engleskog i talijanskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru kojega je završila 2008. godine. Tijekom studija bila je stipendistica Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Padovi (ljetni semestar ak. god. 2006./2007.) kao i Sveučilišta u Bariju (dvotjedna ljetna škola, rujan-listopad 2007.). Godine 2008. zaposlila se u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II s pravom javnosti gdje je radila do kraja veljače 2010. godine. U prosincu 2009. godine položila je državni stručni ispit za nastavnika engleskog jezika u Splitu. Od ožujka 2010. zaposlena je kao asistentica za književnost na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru, gdje je izvodila / izvodi sljedeće kolegije: Talijanski kao svjetski jezik I-VI, Talijanska kultura i civilizacija, Talijanski jezik 3, Talijanski jezik 4, Veliki autori u potrazi za epohom, a niz godina surađivala je / surađuje na kolegijima Talijanska književnost 20. stoljeća te Povijest suvremene talijanske književnosti. Paralelno se usavršavala na više razina pri čemu se može izdvojiti trotjedna stipendija talijanskog Università per Stranieri di Perugia u srpnju 2010. godine te tečaj za odjelne koordinatore u sustavu za e-učenje „Merlin“ u srpnju 2014. godine. Dugogodišnja je koordinatorica za e-učenje te administratorica odjelne Web stranice. U studenom 2010. upisala je PDS Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je studirala do studenog 2014., ispunivši sve programom predviđene obveze za prva četiri semestra. U svibnju 2015. godine nastavila je poslijediplomski studij na PDS-u Humanističke znanosti na Sveučilištu u Zadru u čijem je okviru u listopadu 2016. obranila doktorsku disertaciju, nakon čega je izabrana u suradničko zvanje poslijedoktorandice. Sudjelovala je na više međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu sa izlaganjima, kao i u organizaciji istih te objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova.


SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

1. Humanistika u posttranziciji - Prva međunarodna poslijediplomska konferencija Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura (Zagreb, 27. – 28. siječnja 2012. godine) – "Prožimanja psihoanalitičke i književne tehnike u romanu Il mare oscuro Giuseppea Berta".

2. Međunarodni znanstveni skup – studijski dani / Convegno Internazionale – Giornate di studio – Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana /i dalje od mora/ – Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico ed oltre (Zadar – Preko, 25. – 27. listopada 2012. godine) – "Egzil kao autobiografska kategorija u djelima Raffaelea Cecconija, Enza Bettize i Marca Perlinija".

3. Međunarodni znanstveni skup – studijski dani / Convegno Internazionale – Giornate di studio – Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana – Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico (Zadar – Biograd na Moru, 23. – 25. listopada 2014. godine) – "Profumi della cena di Trimalcione dei Bettiza e della Dalmazia" (koautor: Živko Nžić).

4. Congresso internazionale – Letteratura dalmata italiana (Trst, Italija, 27.-28. veljače 2015. godine) – "Uso ed abuso del cibo nelle opere di Petronio, Dante, Malaparte e Bettiza" (koautor: Živko Nižić).

5. Međunarodni znanstveni skup - XII Congresso dell'AIPI: La stessa goccia nel fiume – il futuro del passato – Gli studi di italianistica tra tradizione e modernità (Budimpešta, 31. kolovoza - 3. rujna 2016. godine) – "Zara perduta e ritrovata nelle poesie di Raffaele Cecconi e Liana De Luca".

6. Međunarodni znanstveni skup / Convegno Internazionale - Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana - Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico (Zadar, 27. – 29. listopada 2016. godine) – "El canto de l’esilio – poesie dialettali degli autori delle radici di Zara".

7. Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zorića (1927. – 2016.) / Convegno internazionale in onore del Prof. Mate Zorić (1927 – 2016) (Zadar – Šibenik, 17.-18. studenoga 2017. godine) – "Nostalgia di Zara contributi letterari nell’omonimo periodico".

8. Međunarodni znanstveni skup / Convegno Internazionale - Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana - Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico (Zadar – Nin, 25. - 27. listopada 2018.) – "La poesia di Caterina Felici tra le due sponde".


OBJAVLJENI RADOVI

1. Prijevod sažetaka na engleski i talijanski jezik u: Gunjević, Nebojša: "Lopta u letu: pogled na odbojkašku prošlost Grada Zadra i Zadarske županije", Odbojkaški savez Zadarske županije, Zadar, 2011., str. 242.-256.

2. "Odjel za talijanistiku", u: "Sveučilište u Zadru – O desetoj obljetnici obnove", (ur.) Tomislav Skračić, Zadar, 2012., str. 182.-197. (Koautori: Živko Nižić i Boško Knežić).

3. "Vrijedan doprinos proučavanju hrvatsko-talijanskih književno-kulturnih prožimanja. Nedjeljka Balić-Nižić – Živko Nižić, Giornali umoristico-satirici in italiano e veneto-zaratino a Zara nell’800 e nel ’900", u: "Zadarska smotra", LXIV, broj 2, 2015., str. 221. 

4. "Uso ed abuso del cibo nelle opere di Petronio, Dante, Malaparte e Bettiza", u: "Letteratura dalmata italiana, Atti del Convegno internazionale, Trieste, 27-28 febbraio 2015", (ur.) Giorgio Baroni i Cristina Benussi, Fabrizio Serra editore, Pisa-Roma, ISBN 978-88-6227-777-8, 2016., str. 66.-70. (Koautor: Živko Nižić).

5. "Egzil kao autobiografska kategorija u odabranim djelima Enza Bettize, Raffaelea Cecconija i Marca Perlinija", u: "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora IV: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar, Preko, 25.-27. listopada 2012. = Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico ed oltre IV: atti del Convegno internazionale (giornate di studio), Zara, Preko, 25-27 ottobre 2012", Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016., str. 361.-378., ISBN 978-953-331-123-4.

6. "Professor emeritus Mate Zorić (Šibenik, 6. travnja 1927. – Zagreb, 18. listopada 2016.)", u: "Croatica et Slavica Iadertina", 13, broj 2, 2017., str. 357.-358.

7. "Zara perduta e ritrovata nelle poesie di Raffaele Cecconi e Liana De Luca", u: "Dai margini a dentro, da dentro ai margini. Mappe dei cambiamenti letterari e culturali" (a cura di Anna Szirmai, Endre Szkarosi, Norbert Matyus e Kata Szakal), Franco Cesati Editore, Firenze, 2018., str. 121.-132., ISBN 978-88-7667-713-7.

8. "Dragocjeni prinosi neumornog “auktora”. Mirko Tomasović: Pabirci, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2017.", u: "Zadarska smotra", LXVII, broj 4, 2018., str. 368.-369.


Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac