Odjel za talijanistiku

Obavijest o dodatnim ispitnim rokovima na Odjelu za talijanistiku

Dodatni ispitni rok održat će se 5. listopada u 12,00 sati. Svi ispiti održavat će se on-line na platformi Microsoft Teams. Studenti smiju prijaviti samo jedan ispit. Prijave se šalju mailom tajnici Odjela: mbotic@unizd.hr  do 4. listopada.

Dodatni ispitni rok za Završni ispit održat će se on-line 6. listopada. Satnica Završnog ispita bit će objavljena na web stranici Odjela 5. listopada. Prijave za Završni ispit šalju se mailom tajnici Odjela: mbotic@unizd.hr  do 4. listopada.

Ukoliko studente do Završnog dijeli samo jedan ispit, smiju prijaviti taj nepoloženi ispit i Završni. Pritom uz prijavu Završnog trebaju navesti da se radi o uvjetnoj prijavi kao i naziv kolegija kojeg polažu dan ranije.

Sve prijave trebaju sadržavati ime i prezime studenta/ice, predmet koji se polaže, kontakt adresu elektronske pošte i telefona. Prijave putem studomata nisu moguće!