Odjel za talijanistiku

Poziv na sudjelovanje na Međunarodnom znanstvenom skupu "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana"

Invito al Convegno internazionale "Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico"

POZIV NA SUDJELOVANJE

S velikim zadovoljstvom pozivamo znanstvenice i znanstvenike na četrnaesti po redu Međunarodni znanstveni skup Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana u organizaciji Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru od 5. do 6. listopada 2023.

Dobrodošle su, ali ne i obvezujuće, teme koje su desetljećima zaštitni znak Odjela, a koje pripadaju lingvistici, književnoj povijesti i teoriji, povijesti i kulturi u širem smislu riječi, vezane za jadransko područje i njegovo zaleđe te nadahnute usporedbom, doticajem, međusobnim odnosima i prožimanjem između dviju jadranskih obala, a vođene logikom usporedbe, kojom se bave komparatistika, proučavanje jezika u kontaktu, prijevodni i kulturni studiji.

Sudionici će za svoje izlaganje imati na raspolaganju 15 minuta.

Skup će se odvijati na talijanskom i hrvatskom jeziku.

Rok za slanje obrasca za prijavu (sa sažetkom i kratkom biografijom) je 1. lipnja 2023. godine na e-mail adresu:

convegno@unizd.hr (Nikolina Gunjević Kosanović, Sanja Paša Maračić)


INVITO AL CONVEGNO

Con grande piacere invitiamo i ricercatori a partecipare alla quattordicesima edizione del Convegno internazionale Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico organizzato dal Dipartimento di italianistica dell’Università di Zara, che si terrà dal 5 al 6 ottobre 2023.

Saranno accolti interventi che trattano i temi che caratterizzano gli studi del Dipartimento, nell’ambito linguistico, letterario, storico, e generalmente culturale, pertinente all’area adriatica e al suo retroterra – legati alle lingue, letterature e culture del bacino adriatico o ad esso connesse, che si articolano in un’ottica di confronto, quale quella che caratterizza le letterature comparate, gli studi sulle lingue in contatto, sulla traduzione e sugli scambi culturali.

I relatori avranno a disposizione 15 minuti per la presentazione del loro intervento.

Le lingue ufficiali del Convegno sono: italiano e croato.

I moduli di partecipazione (con gli abstract, accompagnati da una breve nota biografica) dovranno pervenire via mail entro il 1° giugno 2023, al seguente indirizzo:

convegno@unizd.hr (Nikolina Gunjević Kosanović, Sanja Paša Maračić)